უკან

ინგლისურად back, behind, backward
უკან დახევა
ინგლისურად retreat, fallback
უკანა
ინგლისურად rear
უკანასკნელი
ინგლისურად last, final, ultimate