უკანა
ინგლისურად rear
უკანასკნელი
ინგლისურად last, final, ultimate