უსაფრთხოების ღვედი
ინგლისურად seat belt, safety belt