უსაფრთხოება
ინგლისურად safety
გერმანულად безопасность