სააბაზანო
არაბულად حَمّام
ინგლისურად bathroom
სააგენტო
ინგლისურად agency
საავადმყოფო
ინგლისურად hospital
საათი
გერმანულად Uhr, Armbanduhr; Stunde
ინგლისურად clock, watch; hour
ინდონეზიურად jam
საბაგირო
ინგლისურად ropeway
საბადო
ინგლისურად deposit
საბანი
ინგლისურად blanket
საბაჟო
ინგლისურად customs
საბედისწერო
ინგლისურად fatal
საბედნიეროდ
ინგლისურად fortunately
საბერძნეთი
ინგლისურად Greece
საბოლოო
ინგლისურად last, final, ultimate
საბუთი
ინგლისურად document
საბურავი
ინგლისურად tire
საგანგებო სიტუაცია
ინგლისურად emergency
საგანმანათლებლო
ინგლისურად educational
საგვარეულო
ინგლისურად patrimonial
სად
ინგლისურად where
რუსულად где
სადავო
ინგლისურად disputable, disputed
სადგისი
ინგლისურად awl
სადგური
ინგლისურად station
სადებეტო
ინგლისურად debit
სადენი
ინგლისურად wire, cable
სადილი
ინგლისურად dinner
სადღაც
ინგლისურად somewhere
სადღესასწაულო
ინგლისურად festive
საელჩო
ინგლისურად embassy
საერთაშორისო
ინგლისურად international
საერთო
ინგლისურად common, shared, communal
საეჭვო
ინგლისურად suspicious
სავალდებულო
ინგლისურად obligatory, compulsory, mandatory
სავარაუდოდ
ინგლისურად probably
სავარცხელი
ინგლისურად comb
სავარძელი
ინგლისურად armchair, seat
სავარჯიშო
ინგლისურად exercise
სავაჭრო
ინგლისურად trade, commercial
სავიზიტე
ინგლისურად cardholder
სავსე
ინგლისურად full
საზამთრო
ინგლისურად watermelon, melon
საზარელი
ინგლისურად horrible
საზიანო
ინგლისურად harmful
საზიზღარი
ინგლისურად disgusting
საზოგადოება
ინგლისურად society
საზოგადოებრივი
ინგლისურად public; social
საზღვაო კომპასი
ინგლისურად mariner's compass
საზღვარი
ინგლისურად border
სათადარიგო
ინგლისურად spare
სათამაშო
ინგლისურად toy
რუსულად игрушка
სათანადო
ინგლისურად proper, adequate
სათაური
ინგლისურად title, caption
ფრანგულად titre