წაბლი
ინგლისურად chestnut
წათხი
მარილწყალი
ინგლისურად brine
წაკვეთა
ინგლისურად trim
წაკითხვადი
ინგლისურად legible
წაკითხვადობა
ინგლისურად legibility
წალამი
ვაზის ხმელი ტოტები
წალდი
ინგლისურად billhook
წალეკვა
ინგლისურად flood
წამალი
ინგლისურად drug, medicine, cure
წამება
ინგლისურად torture, torment
წამი
გერმანულად Sekunde
ინგლისურად second
წამწამი
ინგლისურად eyelash
რუსულად ресница
წანწალი
ინგლისურად wander
წარბი
ინგლისურად eyebrow
რუსულად бровь
წარდგენა
ინგლისურად introduce, present, submit, presentation, submission
წარმადი
ინგლისურად performant
წარმადობა
ინგლისურად performance
წარმატება
ინგლისურად success
წარმატებული
ინგლისურად successful
წარმოდგენა
ინგლისურად present, represent, perform, presentation, representation, performance
წარმოება
ინგლისურად manufacture, produce, production
წარმოებული
ინგლისურად derivative
წარმომადგენელი
ინგლისურად representative
წარმოსახვა
ინგლისურად imagination
წარმოსახვითი
ინგლისურად imaginary
წარსული
ინგლისურად past
წარღვნა
ინგლისურად deluge
წასვლა
ინგლისურად go
წასწრება
ინგლისურად bust
წაღება
ინგლისურად take
წაშლა
ინგლისურად delete, erase
რუსულად удалить
წახალისება
ინგლისურად encourage, encouragement
წახნაგი
ინგლისურად face, facet
რუსულად грань
წებო
ინგლისურად glue
წევრები
ინგლისურად members
წევრი
ინგლისურად member
წელი
გერმანულად Jahr
ინგლისურად year
ფრანგულად année
ინდონეზიურად tahun
რუსულად год
წელიწადი
გერმანულად Jahr
ინგლისურად year
ფრანგულად année
ინდონეზიურად tahun
რუსულად год
წერაქვი
ინგლისურად pickaxe, pick
წერილი
ინგლისურად letter
წერო
ინგლისურად crane
წერტილი
ინგლისურად dot, point
წესები
ინგლისურად rules
წესი
ინგლისურად rule
წვა
ინგლისურად burn, combustion
წვდომა
ინგლისურად access
წვეთი
ინგლისურად drop
წვენი
ინგლისურად juice
ინდონეზიურად jus
წვერი
ინგლისურად beard
წვერო
ინგლისურად vertex