ხავერდი
ინგლისურად velvet
ხავსი
ინგლისურად moss
ხაზგასმით
ინგლისურად emphasised
ხაზვა
ინგლისურად draw
ხაზი
ინგლისურად line
ხაზის გასმა
ინგლისურად emphasis
ხალადეცი
ერთერთი ქართული ტრადიციული კერძი. მზადდება ღორის მოხარშული დაქუცმაცებული ნაწილებისა და ძვლის ნახარშისაგან.
ხალიჩა
ინგლისურად carpet, rug
რუსულად ковёр
ხალიჩები
რუსულად ковры
ხალხი
ინგლისურად people
ინდონეზიურად orang
ხალხური
ინგლისურად popular
ხამანწკა
ინგლისურად oyster
ხანა
ინგლისურად age
ხანგრძლივი
ინგლისურად long
ხანგრძლივობა
ინგლისურად duration, runtime
ხანდახან
ინგლისურად sometimes
ხანში შესული
ინგლისურად elderly
ხანძარი
ინგლისურად fire
ხანჯალი
ინგლისურად dagger
ხარ
ინგლისურად are
ხარბი
ინგლისურად greedy, ravenous
ხარვეზი
ინგლისურად flaw, defect
ხართ
ინგლისურად are
ხარი
ინგლისურად bull, ox
ხარისფაშვა
სოკოს ერთერთი სახეობა.
ინგლისურად morel
ხარისხი
ინგლისურად quality
რუსულად степень
ხარშვა
ინგლისურად boil
ხარხარი
ინგლისურად laugh, laughter
ხარჯვა
ინგლისურად spend; waste
ხარჯი
არაბულად خَرْج
ინგლისურად expense, expenditure
ხასიათი
ინგლისურად character
ხასიათის თვისება
ინგლისურად trait, characteristic
ხატვა
ინგლისურად draw
ხაფანგი
ინგლისურად trap
ხახვი
ინგლისურად onion, shallot
ხახუნი
ინგლისურად friction
ხბო
ინგლისურად calf
ხე
ინგლისურად tree
რუსულად дерево
ხედვა
ინგლისურად view, vision; see
ხედი
ინგლისურად view
ხევი
ინგლისურად gulch
ხეიბარი
ინგლისურად cripple
ხეირი
ინგლისურად benefit, avail
ხელახლა
ინგლისურად again
ხელთათმანი
ინგლისურად glove
ხელი
ინგლისურად hand
თურქულად el
ხელის ფრჩხილი
ინგლისურად fingernail
ხელის შეწყობა
ინგლისურად contribute, contribution
ხელის ჩამორთმევა
ინგლისურად handshake
ხელმოწერა
ინგლისურად sign; signature
რუსულად подписать; подпись