1
ერთი
10
ათი
11
თერთმეტი
13
ცამეტი
14
თოთხმეტი
15
თხუთმეტი
16
თექვსმეტი
17
ჩვიდმეტი
18
თვრამეტი
19
ცხრამეტი