უსაფრთხო
ინგლისურად safe
უსაფრთხოება
ინგლისურად safety
გერმანულად безопасность
უსაფრთხოების ღვედი
ინგლისურად seat belt, safety belt